Miskolci Egyetem Geodéziai és Bányaméréstani Tanszéke Selmecbányán, 1872-ben létesült önálló tanszék jogutódja. Az oktatási tevékenységben a jelenleg is oktatott "bányamérés" - önálló tantárgyként - 1765-tõl szerepel. Ebbõl is kitûnik, hogy a Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék Közép-Kelet Európa egyik, nagy hagyományokkal bíró tanszéke. A megalakulástól a jelenlegi állapotig a történelmi és egyéb gazdasági okok hatására a tanszék végigjárta Bányamérnöki Kar legrégebbi tanszékei által megtett Selmec-Sopron-Miskolc útvonalat.

1959-tõl a Miskolcra került Bányamérnöki Karon a tanszék a hallgatóknak "geodézia", "bányaméréstan", "bányakártan" és "térképrajz" címû tárgyakat oktatott. A '60-as években a tanszéken bányamérõ-ágazatos képzés is folyt. A '70-es évek második felétõl kezdõdõen - a geodéziai és bánya-méréstani eszközök, mérési módszerek jelentõs fejlõdésére reagálva - a tanszék nemzetközi szinten is lépést tartott a gyors változásokkal. Az oktatást korszerû mûszerpark, az eszközök javítását, karbantartását jól felkészített mûhely látta el, amely speciális eszközfejlesztésekkel a tanszéki kutatást is támogatta.

A '90-es évek gazdasági megszorító intézkedései a tanszékre is erõsen hatottak. A kis létszámú oktatói gárda a már elismerten kialakított oktatási, kutatási színvonal megõrzésére tett erõfeszítéseket. Az oktatásba új tudományterületek (térinformatika, mûholdas helymeghatározás) integrálására került sor, melyekhez a korszerû mûszaki háttér megteremtése megkezdõdött és teljeskörû kialakítása a közeljövõ feladata.